GİZLİLİK POLİTİKASI
 • MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ
 • GİZLİLİK POLİTİKASI
 • ÇEREZ AYDINLATMA METNİ
 • İZİN PLATFORMU KURULUŞU
 • KAMERALAR İÇİN AYDINLATMA METNİ • GİZLİLİK POLİTİKASI Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. RİFAT GÜNGÖR- LA BELLA HOTEL İŞLETMESİ (LA BELLA HOTEL ) web sitesi ziyaretçilerinin ve mobil uygulama kullanıcılarının, http://www.hotellabella.com.tr/ web sitesini ve/veya mobil uygulamasını kullanarak kişisel verilerinin işbu kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanan Gizlilik Politikası'nda açıklandığı şekilde işlenmesine rıza göstermektedir. Kullanıcı tarafından bir başkasına ait kişisel verilerin paylaşıldığı hallerde, Kullanıcı tarafından veri sahibinin rızasının alındığını ve bilgilendirme yapıldığı varsayılır. Kişisel verilerinizin bu şekilde toplanmasını, kullanılmasını ve paylaşılmasını kabul etmiyorsanız, lütfen http://www.hotellabella.com.tr/ web sitesini ve mobil uygulamasını kullanmayınız. RİFAT GÜNGÖR- LA BELLA HOTEL İŞLETMESİ (Bundan sonra LA BELLA HOTEL olarak ifade edilecektir.) olarak kullanıcılarımızın kişisel verilerinin korunması önceliğimizdir. Şirketimize muhtelif yollardan iletilen sizlere ait tüm kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin saklanması hususunda hassasiyet göstermekteyiz. Bu bağlamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere T.C. Anayasası ve sair mevzuat hükümlerine uyum sağlayabilmek adına LA BELLA HOTEL olarak tüm teknik ve idari tedbirleri almış bulunmaktayız. Bu bağlamda kişisel verilerinizi şirketimizle güvenle paylaşabilir, öneri, şikâyet ve tereddütlerinizi tarafımıza iletebilirsiniz. Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site aracılığı ile sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız esnasında, size ve talep ettiğiniz hizmetler ile ilgili olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı belirlemek için "Gizlilik Politikası'' hazırlanmıştır. 1-GİZLİLİK POLİTİKASININ AMACI LA BELLA HOTEL web sitesi ziyaretçilerinin ve mobil uygulama kullanıcılarının (bundan sonra her ikisi "Kullanıcı" olarak anılacaktır.) gizliliğinin ve kişisel verilerinin korunmasına büyük bir önem vermektedir. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikaları içinde yer almaktadır.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca şirket içi düzenlemelerimiz yeniden yapılmış olup; tüm teknik ve idari tedbirler alınmıştır. Başta T.C. Anayasası, AB'nin kişisel verilere ilişkin mevzuatı olan Genel Veri Koruma Regülâsyonu (GDPR) ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") olmak üzere tabi olduğu mevzuat hükümlerine uygun davranmak için her türlü teknik ve idari tedbiri alan LA BELLA HOTEL işbu Gizlilik Politikası'nda Kullanıcı'ların hangi kişisel verilerini ne şekilde işlediğini ve veri güvenliği nasıl sağladığını, Kullanıcı'ların hangi haklara sahip olduğunu açıklamayı amaçlamaktadır. http://www.hotellabella.com.tr/, üçüncü kişilere ait internet sitelerine, partallara veya mobil uygulamalara linkler verebilecektir. http://www.hotellabella.com.tr/, bu sitelerin gizlilik politikalarına ve içeriklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. LA BELLA HOTEL gizlilik politikasına ilişkin prensipleri, var olan veya olacak olan iştiraklerimizi de kapsamaktadır. 2- GİZLİLİK POLİTİKASININ KAPSAMI İşbu Gizlilik Politikamız 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz rızanızla ya da kanuna uygunluk halleri kapsamında elde edilmektedir. Söz konusu verileriniz; A. Şirket güvenliğinin sağlanabilmesi, B. Sizlere eksiksiz hizmet sunulabilmesi, C. Ticari faaliyetlerimizin yürütülebilmesi, D. Sorunlarınızın hızlıca çözümlenebilmesi, E. Kalitemizin artırılabilmesi, amacıyla kullanılmaktadır. 3-KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMACIMIZ NEDİR? LA BELLA HOTEL ile paylaştığınız kişisel verileriniz esas olarak web sitesinden ve site üzerinden veya Mobil uygulama üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanabilmeniz için kullanılmaktadır. LA BELLA HOTEL , Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5 ve 8. maddeleri ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi olarak sizlerin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Kanunda açıkça belirtilen istisnai durumlar aşağıda belirtilmiştir: 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 3. Veri Sahibi ile LA BELLA HOTEL arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 4. LA BELLA HOTEL hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 5. Kişisel Verinin, Veri Sahibi'nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 7. Veri Sahibi'nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, LA BELLA HOTEL meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Bunlar dışında Kişisel Verilerinizi işleme amaçlarımız: 1. Site, mobil uygulama ve sosyal medya üzerinden sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin sunulması ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılabilmesi, 2. Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası 3. Teknolojik gelişme ile birlikte gelişen hizmetleri takip ederek kaliteli hizmet sunmak, 4. Müşteri sorun ve şikâyetlerinin çözüm bulabilmesi, 5. Müşteri'ye özel tanıtım, fırsat ve kampanya sağlanması, 6. Ürün teslimat süreç ve süreçlerinin yürütülmesi, 7. İdari ve adli makamlara gerektiği zaman bilgilendirme yapılabilmesi, 8. Bilgi ve işlem güvenliği, denetimi, altyapısı ve yönetilmesi sağlanması, 9. İşlenen verilerin güvenliğinin güncel olarak sağlanması için, 10. Hukuki süreçler için, 11. 5651 sayılı Kanun (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun) kapsamında çevrimiçi ziyaretçi verilerinin işlenmesi, 12. Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi, 13. Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması 14. Satış sonrası destek hizmetlerinin planlanması 15. İş faaliyeti, kurumsal iletişim, üretim ve lojistik faaliyetlerin düzenlenmesi, 16. İş ortakları ve tedarikçilerin hizmet değerlendirme süreçleri için, 17. Müşteri sorun ve şikâyetlerinin çözümlenmesi, amacıyla kişisel verileriniz işlenecektir. 18. Kişisel Verileriniz üzerinden sizlere zarar vermeden, İstatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma, pazar araştırmalarında bulunma, analiz, gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve hukuki çerçeve dâhilinde benzeri faaliyetler için kullanılabilecektir. LA BELLA HOTEL ile iş ilişkisi içinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması ve bu kapsamda tarafınıza gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve bu iş ilişkisinin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Kanun ve Mevzuat sınırları içinde işlenebilir. Ayrıca, LA BELLA HOTEL yukarıda sayılanlar ve benzeri bilgilere ilişkin bilgilendirmede bulunmak amacıyla sizlerle ile iletişime geçilebilecektir. Kişisel Veriler; yukarıda sayılan işleme amacı dışında: Hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, Kişisel Veri ile ispat edilebilecek bir hakkın ileri sürülebilmesi, savunmanın yapılabilmesi ve yetkili kamu kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanması için saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zamanaşımı süreleri ile Şirket'in faaliyetlerine uygulanan mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülükleri, taraf olduğu sözleşmeler ve tabi olduğu uluslararası düzenlemeler, dikkate alınmaktadır. 4-KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA VE KİME AKTARILABİLİRİZ? Kişisel verilerin güvenliği ve ilgili mevzuat hükümlerine riayet etme konusunda yüksek hassasiyet gösteren LA BELLA HOTEL Kişisel verilerinizi, Şirket ile Şirket'in hissedarlarına, Şirket çalışanlarına, tedarikçilere, bayilere, iş ortaklarına, danışmanlara, dış hizmet sağlayıcılara ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlara ve özel kişilere KVKK'nın "Kişisel Verilerin Aktarılması" başlıklı 8. ve "Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması" başlıklı 9. maddelerinde belirtilen şartlar dâhilinde aktarılabilecektir. Kişisel Verilerinizi ilgili mevzuat dâhilinde İş ortaklarımıza ve hizmetlerinden faydalandığı tedarikçiler ile üçüncü kişilere anonim veya sınırlı veri aktarımı yapılabilmektedir. LA BELLA HOTEL kişisel verilerinizi ve bu kişisel verileriniz kullanılarak elde edilen yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası altında belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için söz konusu hizmetlerin sağlanması amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. LA BELLA HOTEL çalışanları ise kişisel verilere yalnızca ilgili amaç doğrultusunda ve görevlerini yerine getirebilmek için gerektiği ölçüde erişmeye yetkilidir. Örneğin, Finans departmanındaki bir çalışan dosya sunucusunda sadece finans departmanı için ayrılan alana erişebilir. Aksi bir durum için çalışanın veri sorumlusu tarafından yetkilendirilmiş olması gerekir. Kişisel verilerinizin aktarılmasındaki amaç sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilmiştir: 1. Şirket tarafından gerekli ürün ve hizmetleri sunabilmek, hizmete ilişkin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, 2. Şirket tarafından sunulabilecek diğer ürün ve hizmetlerden sizleri yararlandırabilmek için çalışmaları yapabilmek, 3. Şirket tarafından Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili tüm mevuzat hükümlerini uygulayabilmek için, 4. Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan tüm gerçek kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini temin edebilmek, 5. Şirket'in ticaret politikalarına yön verebilmek, 6. Veri sahibi olarak sizlerin Kişisel Veri güvenliğinizi sağlayabilmek, 7. Hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edebilmek, 8. Şirket içi değerlendirme araştırılması yapabilmek. 5- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılmamaktadır. 6- KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜREYLE SAKLIYORUZ? LA BELLA HOTEL korumakta olduğu Kişisel Verileri esasında makul süreler içinde ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. LA BELLA HOTEL , makul süreleri belirlemek amacıyla ilgili ve diğer kanunları tarayarak süreyi belirlemektedir. Eğer kanun koyucu tarafından bir makul süre belirlenmemiş ise kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. İlgili saklama süresi sona erdikten hemen sonra Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak imha edilmektedir. Bu imha yöntemleri: 1- Güvenli şekilde silinecek veya imha edilecektir, 2- Anonimleştirilecek, 3- Arşive kaldırılacaktır.(yasa veya geçerli bir veri saklama prosedürü tarafından yasaklanmadıkça)? 7- KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ LA BELLA HOTEL , korumakta olduğu Kişisel Verileri esasında makul süreler içinde ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. LA BELLA HOTEL , makul süreleri belirlemek amacıyla ilgili ve diğer kanunları tarayarak süreyi belirlemektedir. Eğer kanun koyucu tarafından bir makul süre belirlenmemiş ise kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda kişisel veriler, Şirket tarafından resen veya duruma göre, Veri Sahibi'nin talebi üzerine ''Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik'' 'e uygun olarak imha edilmektedir. Kişisel Verilerin Silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade eder. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini ifade eder. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir şekilde kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir. 8-KİŞİSEL VERİLERE ÜÇÜNCÜ GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERİN ERİŞİMİ Kişisel Verilerin üçüncü bir gerçek veya tüzel kişi ile paylaşılmasındaki amaç esasen Şirketin ticari politikalarını uygulayarak, müşterilere daha hızlı ve güvenli hizmet verebilmektir. Şirketimiz bu hizmeti sağlayabilmek için ürün veya hizmet tedarik etmek amacıyla birçok tedarikçi ve üçüncü kişi ile işbirliği içindedir. Dolayısıyla iş ortaklarımıza ve hizmetlerinden faydalandığımız tedarikçiler ile üçüncü kişilere anonim veya sınırlı veri aktarımı yapılabilmektedir. Üçüncü şahıslara kişisel verilerinize erişim tanındığında, LA BELLA HOTEL, kişisel verilerinizin sadece ilgili amaç doğrultusunda ve gerekli ölçüde işlenmesini sağlamak için gerekli her türlü sözleşmesel, teknik ve kurumsal tedbiri almaktadır. Kişisel verileriniz, üçüncü şahıslar tarafından yalnızca yürürlükteki yasalara uygun olarak işlenecektir. Bu üçüncü şahıslar temel olarak: Bankalar (Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ) ,depolama firması (Depolama ve sevkiyat süreçlerinin yönetilmesi) sigorta şirketleri, IT tedarikçileri, kargo şirketleri (talep ettiğiniz ürünleri gönderilebilmesi), muhasebe şirketleri, danışmanlar ve avukatlar, e-mail ve SMS gönderimi yapanlar da dâhil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), LA BELLA HOTEL'e ürün veya hizmet tedarik etmek ya da sizlerden ürün veya tedarik hizmeti almak için yardımcı olan diğer alt tedarikçiler. Diğer durumlarda, kişisel bilgileriniz, kanunen şart koşulmadıkça üçüncü şahıslara iletilmeyecektir. Veri Sahibi olarak, Gizlilik Politikası'na konu bilgilerinizin güncelliğini sağlamış olduğunuzu aksi durumda LA BELLA HOTEL' in sorumluluğunun doğmayacağını ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini taahhüt ve kabul edersiniz. 9- KİŞİSEL VERİLERİNİZE KİMLER ERİŞEBİLMEKTEDİR? LA BELLA HOTEL kişisel verilerinizi ve bu kişisel verileriniz kullanılarak elde edilen yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası altında belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Bu çerçevede LA BELLA HOTEL ayrıca kişisel verilerinizi bağlı bulunduğu ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, hukuken yetkili kamu kurumları ile özel hukuk kişilerine aktarabilecektir. İş ortaklarımıza ve hizmetlerinden faydalandığı tedarikçiler ile üçüncü kişilere anonim veya sınırlı veri aktarımı yapılabilmekle bu durumlarda ayrıca onay alınabilmektedir. LA BELLA HOTEL , kullanıcı deneyiminizin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), güvenliğinizin sağlanması, hileli ya da izinsiz hareketlerin tespit edilmesi, platformun tümü üzerinde değerlendirme yapılması, site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası'nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için e-mail ve SMS gönderimi yapanlar da dâhil olmak üzere LA BELLA HOTEL ticari faaliyetlerinin devam ettirilmesi amacı ile sınırlı olarak) dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. 10-VERİLERİNİZİN TEKNİK VE İDARİ GÜVENLİĞİNİ NASIL SAĞLIYORUZ? LA BELLA HOTEL olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca tarafımıza veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verileriniz üzerinde denetim ve gözetim yükümlülüğü bulunmaktadır. Şirketimizin politikası olarak her türlü teknik, fiziksel ve kurumsal tedbir tarafımızca hayata geçirilmiştir. LA BELLA HOTEL KVKK'nın 12. maddesine uygun olarak: 1. İşlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, 2. Verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, 3. Verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, 4. Bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır. Bu kapsamda, LA BELLA HOTEL kişisel verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye, silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemleri almaktadır. 11- İLETİŞİM LA BELLA HOTEL sağladığınız kişisel verileri kullanarak sizinle çeşitli amaçlarla iletişime geçebiliriz. İşlemlerinizin tamamlanması, hatırlatma ve uyarı iletilerinin gönderilmesi ve bize iletmiş olduğunuz talebinizin yanıtlanması bunların başlıcalarıdır. 12- HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER Başta çevrimiçi kullanıcı verilerinin ilgili mevzuata uygun şekilde işlenmesi ve idari/adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması olmak üzere, kişisel verileriniz LA BELLA HOTEL 'in tabi olduğu herhangi bir mevzuat hükmünün gerektirmesi halinde mevzuatta öngörülen şekillerde işlenebilir, aktarılabilir ve ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca saklanabilir. 13-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ LA BELLA HOTEL ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda hukuka uygun işlemler gerçekleştirdiğini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispatlamak ve uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi işleyebilir, ilgili yasal merciler ile paylaşabilir. 14-HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ Kişisel verileriniz web sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çalışmaların yürütülmesi, talep, şikâyet ve önerilerinizin değerlendirilerek müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik aksiyonlar alınması amaçlarıyla işlenmektedir. Ayrıca konaklama değerlendirmelerinizin ve yorumlarınızın web sitesinde yayınlanması da LA BELLA HOTEL meşru menfaatleri kapsamında gerçekleştirilebilmektedir. Tercihinize bağlı olarak anonim halde de yayınlayabileceğiniz değerlendirmelerin amacı, konakladığınız tesis hakkında diğer kullanıcıları bilgilendirmektedir. 15- PAZARLAMA/REKLAM LA BELLA HOTEL, açık rıza vermeniz halinde bilgilerinizi çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetleri için kullanabilir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, potansiyel müşteri kaydı oluşturmak, kampanya ve fırsatlardan sizleri haberdar etmek, profilleme, hedefleme ve reklam faaliyetleri yürütmek, geçmiş tercihlerinize ve beğenilerinize en uygun teklifleri karşınıza çıkarmak, web sitemiz üzerinden e-bülten göndermek amaçlarıyla işlenebilir. Kişisel verileriniz, pazarlama faaliyetlerine onay vermediğiniz ya da onayınızı geri aldığınız durumlarda söz konusu amaçlarla işlenmeyecektir.
  Bu web sitesi kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internette çalışmak için çerezler kullanabilir. Bu internet sitesini kullanarak çerezlerin bu web sitesinde kullanılmasını kabul edersiniz.
  Daha Fazla Bilgi   |   Kabul Et ve Gizle
  Adres :
  Yeni Mahalle Süleyman Demirel Bulvarı
  No:376 Manisa, 45600 Alaşehir, Manisa

  Telefon :
  (0236) 654 16 54

  e-Posta:
  [email protected]
  La Bella Hoteller Grubu ©2023   |   KVKK Aydınlatma Metinleri
  DWT Ajans Denizli Web Tasarım